<ol id="bnnwh"></ol>
      <optgroup id="bnnwh"></optgroup>
     1. 您現在的位置:普通話學習網 > 范讀音頻欄目 > 詞語表(表一) > 正文

      普通話水平測試用普通話詞語表(表一)第2401-2500條

      來源:普通話學習網
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2401-2405 結果 jiéguǒ 結實 jiēshi jiē 接觸 jiēchù 接待 jiēdài
      2406-2410 接近 jiējìn 接連 jiēlián 接收 jiēshōu 接受 jiēshòu 揭露 jiēlù
      2411-2415 揭示 jiēshì jiē 街道 jiēdào 街頭 jiētóu jié
      2416-2420 節目 jiémù 節日 jiérì 節省 jiéshěng 節約 jiéyuē 節奏 jiézòu
      2421-2425 杰出 jiéchū 潔白 jiébái jié 結構 jiégòu 結果 jiéguǒ
      2426-2430 結合 jiéhé 結婚 jiéhūn 結晶 jiéjīng 結局 jiéjú 結論 jiélùn
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2431-2435 結束 jiéshù 結算 jiésuàn jié 竭力 jiélì 姐姐 jiějie
      2436-2440 姐妹 jiěmèi jiě 解除 jiěchú 解答 jiědá 解放 jiěfàng
      2441-2445 解放軍 jiěfàngjūn 解決 jiějué 解剖 jiěpōu 解散 jiěsàn 解釋 jiěshì
      2446-2450 解脫 jiětuō 介紹 jièshào 介質 jièzhì jiè jiè
      2451-2455 jiè 界限 jièxiàn jiè 借鑒 jièjiàn 借口 jièkǒu
      2456-2460 借款 jièkuǎn 借用 jièyòng 借助 jièzhù jiè jīn
      序號 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音 字詞 拼音
      2461-2465 jīn 今后 jīnhòu 今年 jīnnián 今日 jīnrì 今天 jīntiān
      2466-2470 jīn 金額 jīn’é 金剛石 jīngāngshí 金牌 jīnpái 金錢 jīnqián
      2471-2475 金融 jīnróng 金屬 jīnshǔ jīn jǐn jǐn
      2476-2480 盡管 jǐnguǎn 盡快 jǐnkuài 盡量 jìnliàng jǐn 緊急 jǐnjí
      2481-2485 緊密 jǐnmì 緊張 jǐnzhāng 錦標賽 jǐnbiāosài 謹慎 jǐnshèn jìn
      2486-2490 盡力 jìnlì 盡量 jìnliàng jìn 進步 jìnbù 進程 jìnchéng
      2491-2495 進而 jìn’ér 進攻 jìngōng 進化 jìnhuà 進化論 jìnhuàlùn 進軍 jìnjūn
      2496-2500 進口 jìnkǒu 進來 jìn?lái 進取 jìnqǔ 進去 jìn?qù 進入 jìnrù
      欧美色